PERSBERICHT OVERLEG VAN DIENSTEN VOOR AANGEPAST VERVOER

DONDERDAG 19 JANUARI 2006

ONTVANGST DIENSTEN AANGEPAST VERVOER DOOR MINISTERS VAN DE VLAAMSE REGERING

In de Vlaamse Gemeenschap zijn 16 Diensten Aangepast Vervoer actief (waaronder die van Eigen Thuis Grimbergen) die zo'n 91.000 ritten per jaar uitvoeren aan max. 0.40 Euro per kilometer voor personen die omwille van mobiliteitsbeperkingen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Sedert 2001 krijgen zij van jaar tot jaar projectsubsidies van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Deze regeling vervalt echter in 2007 (toelichting zie vorig persbericht) zodat de toekomst van onze diensten niet verzekerd  is.

Wij vinden dat het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, zieken en bejaarden in de eerste plaats als sociale nood en zorgverlening (bevoegdheid welzijn) en zeker niet als een commerciële activiteit worden beschouwd. Cliënten zijn die mensen die geen of moeilijk gebruik kunnen maken van openbaar vervoer omwille van de handicap of ziekte van de cliënt en/of omwille van factoren die te maken hebben met de organisatie van het openbaar vervoer en die beperkend zijn voor de gebruiker. De meerwaarde van de dienstverlening is de soepele inzetbaarheid en de bijkomende ADL-assistentie en/of  begeleiding die aansluit op de vervoersvraag.
Wij stellen een oplossing voor waarbij, gelijkaardig aan de subsidiëring aan de Vlaamse Vervoermaatschappij (82% volgens het jaarverslag 2004 van “De Lijn”) eenzelfde betoelaging beschikbaar komt voor de “wielkost” van de basismobiliteit van personen met beperkte mobiliteit (80%). Ondersteuning van het “zorgaspect” door Welzijn (12,5%), en bijdragen van de gebruikers (7,5%) maken het budgettaire plaatje compleet. Eventuele ondersteuning door provincies en gemeenten kan in mindering komen van de betoelaging van de “wielkost”.

OP 19 JANUARI MANIFESTEERDEN DE DIENSTEN IN BRUSSEL MET VOLGENDE EISEN:

1. Een structurele erkenning en subsidiëring voor de DAV's, bij voorkeur onder de bevoegdheid van de minister van Welzijn, in een financieringsplaatje van 80% gesubsideerde wielkost, 12,5% gesubsidieerde zorgkost en 7,5% bijdragen van de gebruikers. Hierbij moet het beschikbaar subsidiebedrag gekend zijn in het eerste kwartaal van het werkjaar, moeten er trimestriële voorschotten worden uitbetaald en moet er afgerekend worden voor 30 juni van het volgend werkjaar.

2. Een groeipad voor de DAV's voor de komende jaren om zo snel mogelijk tot een gebiedsdekkende oplossing aangepast vervoer in de Vlaamse gemeenschap te komen,

3. De meerkost omwille van de handicap of beperking mag niet worden doorgerekend aan de gebruikers, maw  gebruikers betalen maximum het openbaar-vervoertarief.

4. Subsidiëring van het loon van een personeelslid voor de coördinerende en uitvoerende taken in de VZW ODAV.


Een delegatie van ODAV werd ontvangen door Minister-President Yves Leterme, Minister van Welzijn Inge Vervotte en Dhr Van Thillo, kabinetschef van Minister van Mobiliteit en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt.

Zij hebben ons gezegd dat zij onze bekommernissen delen inzake de toekomst van het aangepast vervoer en hebben ons beloofd dat de continuïteit van onze werking zal verzekerd worden.

Alvorens echter een defintieve oplossing (en later eventueel een groeipad) uit te werken, willen de ministers Vervotte en Van Brempt op korte termijn met alle partners (De Lijn, de mindermobielencentrales, VVSG, VVP, ODAV,...) rond de tafel gaan zitten om alle initiatieven in kaart te brengen, de doelgroep goed te omschrijven, na te gaan wie wat kan opnemen inzake het vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen, nagaan in welke mate er vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden en op welke manier de lokale besturen hun bijdrage kunnen leveren aan het Aangepast Vervoer.

Tegen de opmaak van de begroting van 2007 zou er dan meer duidelijkheid moeten zijn, al wou de Minister President zich niet vastzetten op deze datum omdat hij “de kwaliteit van de oplossing belangrijker vindt dan de snelheid ervan”.

Wij hebben nog eens benadrukt dat onze diensten de sociale integratie en de tewerkstelling van personen met mobiliteitsbeperkingen bevorderen. Bijkomende voordelen van de verdere uitbouw van Aangepast Vervoer zijn dat er tewerkstellingsplaatsen kunnen worden gecreëerd voor laaggeschoolden en allochtonen, dat opnames kunnen uitgesteld of overbodig worden en dat wachtlijsten bijgevolg  kunnen inkorten.

Qua continuïteit verwachten wij alleszins wel duidelijkheid tegen de begrotingsopmaak, en wij zullen niet nalaten om verder te ijveren voor een structurele erkenning en een gebiedsdekkend netwerk van Aangepast Vervoer aan openbaar vervoertarief in de Vlaamse Gemeenschap.

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum