Collectief overleg

De waarde die in Eigen Thuis gehecht wordt aan het informeren en horen van gebruikers, het vragen van advies en het geven van inspraak, is vrij uniek en duidelijk. Gebruikers kunnen niet alleen in hun eigen vergadering overleggen en advies geven over hoe zij de dienstverlening zien, maar hebben via een vertegenwoordiging van de gebruikersraad ook een stem in de bestuursorganen van de VZW en bijgevolg in alle beleidsaspecten die hen aanbelangen.

Gebruikersraad

Het collectief overleg met de gebruiker aangaande alle elementen van de dienstverlening die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, waarover ze geïnformeerd willen worden of advies over willen verlenen, gebeurt in het kader van de gebruikersraad of op de stuurgroep waarbij de gebruikersraad vertegenwoordigd is. Bij elke nieuwe verkiezing van de gebruikersraad (om de 4 jaar) worden de bevoegdheden, wederzijdse rechten en plichten, inspraakmogelijkheden en taken opnieuw overlopen met de gebruikersraad. Gebruikers hebben hun eigen vergadering: de open gebruikersraad. Deze vergadering staat open voor alle gebruikers, enkel verkozen leden van de gebruikersraad (zie verder) zijn verplicht aanwezig.

Stuurgroep

De stuurgroep is bevoegd voor het uitwerken van het inhoudelijk beleid met gebruikers en personeel. De stuurgroep bestaat uit een kern van vaste deelnemers, maar alle gebruikers, personeelsleden en vrijwilligers worden uitgenodigd en zijn vrij om aan de stuurgroep deel te nemen. De groep van vaste deelnemers bestaat uit de verkozen leden van de gebruikersraad, de directeur, de beleidscoördinator, de dienstverantwoordelijken en een afvaardiging van alle diensten. De stuurgroep wordt voorbereid door of in samenspraak met de directie en de beleidscoördinator. Zowel gebruikers als personeelsleden kunnen individueel of in groep een samenkomst van de stuurgroep aanvragen.

Participatie bij opname en ontslag van gebruikers

 • Twee gebruiker-beheerders zijn adviserend lid van de Adviescommisie die samen komt wanneer meerdere personen kandidaat zijn voor een open plaats.
 • Bemiddeling bij ontslag gebruiker: een gebruiker aangeduid door de gebruikersraad vormt samen met de voorzitter van de vzw en een onafhankelijke derde een bemiddelingscommissie die tussenkomt wanneer een bewoner niet akkoord gaat met eenzijdig ontslag of beëindiging van de ondersteuning.

Participatie bij aanwerving, evaluatie en ontslag van personeel

 • Aanwerving personeel: een selectiecommissie bestaat uit minimum 3 personen die elk evenveel gewicht hebben in het advies tot aanwerving: de dienstverantwoordelijke, een collega van de dienst en een gebruiker.
 • Evaluatie personeel: alle gebruikers die van de dienstverlening gebruik maken krijgen de kans evaluatieformulieren van personeel in te vullen.
 • Ontslag personeel: een ontslagcommissie bestaat uit de directie, de dienstverantwoordelijke, een collega van de dienst en een gebruiker en brengt advies uit m.b.t. het al dan niet in gang zetten van een ontslagprocedure.

Participatie bij beheersorganen van de VZW

 • Algemene Vergadering: vijf verkozen leden van de gebruikersraad – stemgerechtigd lid.
 • Raad van Bestuur: drie verkozen leden van de gebruikersraad – stemgerechtigd lid.
 • Bestuurscomité (+ adviescommissie en bemiddelingscommissie): één verkozen lid van de gebruikersraad – stemgerechtigd lid.
 • Directiecomité: voorzitter gebruikersraad – adviserend lid.

Wederzijdse rechten en plichten

Op individueel vlak worden de wederzijdse rechten en plichten schriftelijk vastgelegd (en ondertekend) in het Charter. Wijzigingen hieraan worden steeds op voorhand collectief met de gebruikersraad overlegd. Op collectief vlak worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd (en ondertekend) in het Huishoudelijk Reglement van de gebruikersraad. Hierin staat tevens duidelijk omschreven op welke vlakken gebruikers informatierecht en adviesrecht hebben.

 •  

Aanstaande Evenementen

  Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook